Rally Terms

FINAL TERMS PENDING / TRANSLATION PENDING

Door het bijwonen van en deelnemen aan dit of enig andere evenement geörganiseerd door SDM, aanvaard ik dat mijn deelname, met een eigen, geleend dan wel gehuurd voertuig geheel op eigen riscio en voor eigen rekening is.

Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van SDM ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade (incl. gedeeltelijk tot zelfs totaal verlies van het voertuig, eventuele schade door autostickers) en/of immateriële schade en/of lichamelijke letsels (incl. overlijden, besmetting COVID-19), voortvloeiend uit mijn deelname aan dit evenement, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van onoordeelkundig handelen, onvoorzichtigheid, fout en/of nalatigheid door mijzelf dan wel door SDM.

Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van SDM als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:

  • SDM, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of hostessen;
  • de instructeurs;
  • elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement;
  • elke andere rijder/driver of passagier welke aan dit evenement deelneemt;
  • elke genodigde aanwezig op het evenement.

Ik aanvaard hierbij tevens hetgeen volgt:

  1. het op elk moment tijdens dit evenenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren en instructeurs, evenals het naleven van de plaatselijke verkeersregels;
  2. ik verklaar in het bezit te zijn van een geldig auto-rijbewijs en dat de wagen waarmee ik deelneem aan dit evenement op correcte wijze verzekerd is;
  3. voor technische proeven op privé domein: de eventuele schade die ik zou veroorzaken aan de infrastructuren en eventuele andere kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel te mijnen laste vallen. Op geen enkele wijze kan SDM hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Ik bevestig niet te lijden aan enig mogelijke ziekte alsook geen medicatie in te nemen welke mijn mogelijkheden tot een veilige deelname aan dit evenement negatief zou kunnen beïnvloeden.

SDM zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere goederen – welke ik meebreng op dit evenement.