Fiscaliteit - 07/2024

Zijn meerwaarden op aandelen altijd vrijgesteld?

Door François Collon, advocaat aan de Balie van Brussel.

Het traditionele debat over de belasting van meerwaarden op aandelen komt net als een zeeslang steeds weer naar boven tijdens verkiezingen. België is immers een uitzondering en stelt dergelijke meerwaarden (in principe) vrij van personenbelasting. Dit belastingstelsel draagt ertoe bij dat het gezien wordt als een belastingparadijs voor investeerders, terwijl het traditioneel wordt beschouwd als een fiscale hel voor werknemers. In deze bijdrage gaan we dieper in op het fiscale lot van meerwaarden op aandelen in het kader van de personenbelasting.

Drie soorten meerwaarden op aandelen

Artikel 90, 9°,1e streepje van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat meerwaarden “verwezenlijkt naar aanleiding van de overdracht onder bezwarende titel van die aandelen buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen” onder de fiscale categorie ‘diverse inkomsten’ vallen. Op basis van dit artikel zijn er dus drie soorten meerwaarden in het kader van de personenbelasting. Elk van deze meerwaarden zal onderworpen zijn aan een specifiek belastingstelsel. 

Meerwaarden verwezenlijkt in het kader van het normale beheer van een privévermogen

Deze meerwaarden zijn in principe niet belastbaar. Ze vallen immers niet in de categorie ‘diverse inkomsten’ waarnaar hierboven wordt verwezen en aangezien ze niet onder een andere belastingbepaling vallen, zijn ze vrijgesteld van alle belasting. 

Het begrip ‘normaal’ beheer van een privévermogen moet in concreto worden beoordeeld in het licht van het criterium van een voorzichtig en redelijk persoon. De rechtspraak werd er al toe gebracht te beslissen dat een ‘normaal’ beheer niet noodzakelijk passief is, maar dynamisch kan zijn en gebaseerd op een goede kennis van de marktmechanismen. 

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorziet in een belangrijke uitzondering met betrekking tot de vrijstelling van meerwaarden op aandelen verwezenlijkt in het kader van ‘normaal’ beheer, de zogenaamde ‘Reynderstaks’. Het gaat hierbij om de belastingheffing in de vorm van intresten aan het tarief van 30% van het ‘obligatiegedeelte’ van de meerwaarden of deelbewijzen van Belgische of buitenlandse investeringsvennootschappen.

Meerwaarden verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privévermogen

Het gaat hierbij doorgaans om zogenaamde ‘speculatieve’ meerwaarden. Het speculatieve karakter van een transactie moet geval per geval op basis van feiten worden geanalyseerd.

 

Verder lezen? Download het volledige interview hieronder.

François Colon

Een meerwaarde die wordt verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privé- vermogen, wordt belast aan het tarief van 33%.


07/2022

We‘re here because we‘re here

Beurskoersen worden door ontelbaar veel factoren beïnvloed. Kunnen we de korte-termijn factoren en hun impact voorzien?

Lees meer